Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap » Szociális szolgáltatások

Támogató szolgáltatás

Telephely: 4440 Tiszavasvári, Ady tér  8.
Telefon: 42/372-363
 
A támogatoi szolgálat célja:
A különböző fogyatékossági csoporthoz tartozó személyek társadalmi beilleszkedésének segítése annak érdekében, hogy megszokott, otthoni környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Mindezt a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás révén valósítja meg.
Az otthonukban élő fogyatékos emberek számára korlátozottak a lehetőségek a különféle szolgáltatások, az oktatás, művelődés, sportolás, rekreáció igénybevételére.
A személyi segítő szolgálat célja segítséget nyújtani a fogyatékos emberek életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a kulturális, művészeti, sport és szabadidős tevékenységhez, illetve információ nyújtásával segíteni, hogy ügyei intézésében döntési helyzetbe kerülhessen.
Feladatai:

Ø       Tiszavasvári, Tiszadob, Tiszadada, Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszaújváros települések közigazgatási területén élő                  valamennyi fogyatékos személy felkutatása,

Ø      Az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásuk biztosítása                   szállító szolgálat működtetése révén,

Ø      Az általános egészségügyi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi – szociális ellátásokhoz,                 valamint fejlesztő tevékenységekhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,

Ø      Információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz             való hozzájutás biztosítása,

Ø      Segítségnyújtás, a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez                     speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,

Ø      Egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,

Ø      Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a               kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,

Ø      A fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének                       elősegítése,

Ø      A jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása.

Az ellátottak köre:

Tiszavasvári, Tiszadob, Tiszadada, Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszaújváros települések közigazgatási területén élő súlyosan fogyatékos személyek.

A szolgáltatás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A feladatellátás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, rendszeressége

A feladatellátás szakmai tartalma:

A szociális törvényben meghatározott feladatok közül három megvalósítása minden szolgálat számára kötelező. Ezek a személyi segítő szolgálat, a szállító szolgálat, valamint a tanácsadás.

Személyi segítő szolgálat:

A személyi segítő szolgálat feladata az önrendelkező, független élet elveinek alapján a fogyatékos ember függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, a közösségi életben való részvétel előmozdítása. Elsődleges feladat, hogy a fogyatékos ember olyan segítségben részesülhessen, ami hozzásegíti a fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentéséhez, kiegyenlítéséhez, alapvető jogainak biztosításához, az esélyegyenlőség megteremtéséhez. A személyi segítés egy olyan holisztikus ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, ötvözve a házi segítségnyújtás elemeivel, de ennél több, mivel a művelődési, sportolási, szórakozási igények kielégítésében is segít. A személyi segítő szolgálat keretében lehetősége nyílik az ellátást igénybe vevőnek az önállóbb életre, nagyobb életviteli szabadságra, szakszerű, személyre szabott ellátásra, intézményi elhelyezés, vagy kórházi kezelés elkerülésére. A családtagoknak terheik csökkentésére, valamint munkába állásra, ezáltal helyzetük javítására.

A szolgáltatás alapelve, hogy nem az igénybe vevő helyett végzi el a feladatokat, hanem vele közösen kialakított és megvalósított rend szerint az igénybe vevő aktív közreműködésével. A Támogató Szolgálatok vezetője és a személyi segítők a fogyatékos személlyel, valamint hozzátartozójával, vagy törvényes képviselőjével közösen a fogyatékos személy állapotának és igényeinek megfelelően állapítják meg az ellátás módját és tartalmát.

Tanácsadás, információs szolgáltatás

A fogyatékkal élő személyeket érintő eseményekről, szolgáltatásokról, juttatásokról információt szolgáltat. Az információnyújtás és tanácsadás központjában az önálló, önrendelkező életvitelhez szükséges információk közvetítése áll. A Támogató Szolgálat folyamatosan gyűjti a fogyatékos személyek, családtagjaik és segítőik tájékoztatása érdekében a fogyatékos üggyel kapcsolatos információkat. Az információnyújtás – és tanácsadáshoz a szolgálat felhasználja a különböző információs forrásokat, mint például az írott és elektronikus sajtó, rádió, szakmai kiadványok, szóróanyagok, internet, stb. Amennyiben a szolgálatnak nem áll lehetőségében a segítségnyújtás, úgy az illetékes szakemberrel való kapcsolatfelvételben segít. Szükség szerint ügyintézést, tanácsadást végez, pl. fogyatékossági támogatás intézése, gyógyászati segédeszköz beszerzés, stb.

Tájékoztatás

Ø      Fogyatékos személyek számára jogszabályok által biztosított támogatási lehetőségekről,

Ø      Munkaügyi Központok, munkaügyi kirendeltségek rehabilitációs csoportjairól, integrált és védett munkahelyek                                elérhetőségéről,

Ø      Speciális intézmények, szervezetek szolgáltatásairól és az ellátáshoz való hozzájutás feltételeiről,

Ø      Gyógyászati segédeszközök beszerzésének feltételeiről,

Ø      Közforgalmú intézmények akadálymentesítésére vonatkozó adatokról,

Ø      Kommunikációban akadályozott személyek számára rendelkezésre álló szolgáltatásokról,

Ø      Jogsegélyszolgálatok címeiről,

Ø      Rekreációs lehetőségekről, szabadidős programokról,

Ø      Civil szervezetek elérhetőségéről,

Ø      Érdekképviseleti szervezettek való kapcsolatfelvétel teltételeiről.

Információnyújtás

Ø      Az igénybevevő számára nyújtható szociális és társadalombiztosítási ellátásokról

Ø      Családtámogatási ellátásokról

Ø      Képzésekről, oktatási intézményekről

Ø      Foglalkoztatási lehetőségekről

Ø      Igénybe vehető egészségügyi ellátásokról

Ø      Fogyatékos személyeket megillető jogokról

Ø      Akadálymentes környezettel összefüggésben

Ø      Sortársi tanácsadáshoz való hozzájutásban

Tanácsadás

Ø      Életvezetéssel kapcsolatos, a fogyatékos ember és a róla gondoskodó szülők és hozzátartozók életvitelét akadályozó                 körülményeket feltáró és problémamegoldó segítségnyújtás

Ø      Mentális tanácsadás

Ø      Önellátásra való felkészítésben

Ø      Szabadidő tartalmas eltöltésében

Ø      Társadalmi kapcsolatok erősítésében

Ø      Önszerveződések előmozdításában

Ügyintézés

Segítő közreműködés a nyomtatványok, kérelmek kitöltésében, akadályoztatás esetén a közvetlen ügyintézésben .

Szállító Szolgálat

A szállító szolgálat célja a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítse.

Ennek érdekében történik a szállítás:

Ø      Közszolgáltatást nyújtó intézménybe: Polgármesteri Hivatalba, Gyámhivatalba, Munkaügyi Központba, bíróságra,                          hatóságokhoz, rendvédelmi szervekhez

Ø      Egészségügyi és szociális szolgáltatókhoz: háziorvoshoz, járóbeteg szakrendelésre,  felülvizsgáló szakorvosi                              bizottságokhoz, kórházba, gyógytornára, fizikoterápiára, nappali ellátást nyújtó intézményekbe, családsegítő- és                            gyermekjóléti szolgálatokhoz

Ø      Kulturális és egyéb szolgáltatókhoz: oktatási intézményekbe, Múzeumba, könyvtárba, kulturális, sport- és szabadidős                   rendezvények, érdekképviseleti szervekhez, fodrászhoz, bankba, postára, stb.

Kiegészítő feladatok:

Az alapellátási feladatokon túl, igazodva a fogyatékos személyek igényeihez az integrált intézmény:

-            jogi tanácsadást

-            pszichológiai tanácsadást is biztosít.

Ezen túlmenően munkavállalási tanácsadást is biztosít az igénylők számára.

Biztosított ellátások formái:

Ø      Fizikai ellátás:

Célja a létfontosságú szükségletek kielégítése a megfelelő életfeltételek, és a szükséges felügyelet biztosításával – lakás fűtése, takarítás – a fogyatékosság jellegéből adódó szükségletek kielégítése.

Ø      Mentális gondozás:

Célja a fogyatékkal élő emberek személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek gondozása, segítségnyújtás, a környezettel való kapcsolattartásban, krízishelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve az izoláció veszélyének elkerülése.

Ø      Egészségügyi ellátás:

Feladata betegség esetén az orvos értesítése, gyógyszer kiváltása, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, gondozási feladatok, az ellátott állapotának figyelemmel kisérése, állapotrosszabbodás esetén szakorvosi vizsgálatok megszervezése, az ellátottak egészséges életmód felé való irányítása.

A biztosított szolgáltatások rendszeressége:

I.                          A személyi segítő szolgálat igénybe vehető a Támogató Szolgálat ellátási körzetében élő fogyatékos személyek számára szükség szerinti rendszerességgel.

II.                      A tanácsadás igénybe vehető a Támogató Szolgálat ellátási körzetében élő fogyatékos személyek számára a Szolgálatok ügyfélfogadási idejében.

III.                  A személyi szállító szolgálat a Támogató Szolgálat ellátási körzetében élő fogyatékos személyek számára eseti, alkalmankénti, illetve rendszeres szállításra vehető igénybe.

Tiszavasvári, Kabay János út 23. szám alatt lévő telephelyen, illetve a

Tiszadada, József Attila út 4. szám alatt lévő ellátottak számára nyitva álló helyiségben.

Információnyújtás, tanácsadás:

Tájékoztatás formái:

Ø      Személyes megbeszélés

Ø      Egyéni kérésre írásban, telefonon vagy e-mail segítségével

Intézményi jogviszony létesítése nélkül lehet igénybe venni, a szolgáltatást a Támogató Szolgálat munkatársa végzi a szolgálat adatbázisából.

Személyi segítő és szállító szolgálat igénybevétele:

 A támogató szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen kiskorú vagy a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, a kérelmet vagy indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. Az ellátás igénylése szóban, vagy írásban, az intézmény által készített formanyomtatványon, vagy kötöttség nélküli írásbeli alakban lehet benyújtani a Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ Támogató Szolgálat vezetőjénél a Tiszavasvári, Kabay János út 23. szám alatti telephelyen, illetve Tiszadada, József Attila út 4. szám alatt lévő ellátottak számára nyitva álló helyiségben. Csatolni kell az igénylő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét, illetve a háziorvos által kitöltött javaslatot. Az ellátásra vonatkozó igényt a Támogató Szolgálat vezetője a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi.. A Támogató Szolgálat igénybe vételére irányuló kérelemhez csatolni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát. Ha a szolgáltatást igénylő a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik a szociális rászorultságot igazoló irattal, az intézményvezető döntése alapján legfeljebb 60 napig a szociálisan rászorultakra vonatkozó szabályok szerint biztosítható a szolgáltatás. Ha az igénybe vevő a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül nem csatolja a szociális rászorultságát igazoló iratot, rá a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal a szociálisan nem rászorult személyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha az igénybe vevő a szociális rászorultságát igazoló iratot 60 napon belül csatolja, a kérelem benyújtására visszamenő hatállyal szociálisan rászorultnak kell tekinteni.

A szolgálat vezetője a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot az igazoló dokumentumban szereplő időszak végén felülvizsgálja. Az Ellátott köteles a felülvizsgálathoz szükséges dokumentumokat a szolgálatvezető rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a szociális rászorultság ténye nem igazolható, úgy az ellátásért a szociálisan  nem rászorultakra vonatkozó térítési díj megfizetését kell alkalmazni. A szolgáltatás igénybevétele előtt a szolgálat vezetője részletes tájékoztatást nyújt a szolgáltatás feltételeiről, tartalmáról, helyi rendelet által szabályozott térítési díjairól, a befizetés módjáról. A szolgáltatás a Megállapodásban rögzített időponttal kezdődik.

Ø       Az ellátásért az igénybevevőnek térítési díjat kell fizetnie. A személyi térítési díj alapja az intézményi térítési díj, melynek mértékét a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletében határozza meg.

Ø       A térítési díj megállapításához az ellátott által aláírt jövedelemigazolás szükséges. Személyi segítés esetén az ellátott, illetve törvényes képviselője a személyi segítés keretében végzett tevékenységet minden nap a személyi segítő által dokumentált gondozási naplóban aláírásával igazolja.

Ø       Személyi szállítás esetén a térítési díj megállapításakor minden megkezdett kilométer képezi a térítési díj alapját. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője a személyi szállítás teljesülését minden alkalommal a gépkocsivezető által vezetett menetlevélen, illetve szállítási elszámoló adatlapon aláírásával igazolja.

Támogató Szolgálat térítési díjai:

Szállítás térítési díja szociálisan rászorulók esetében:     45.- Ft/szállítási km           

Szociálisan nem rászorulók esetében:                             60,- Ft/szállítási km          

Személyi segítés szociálisan rászorulók esetében                 0,- Ft/szolgálati óra.                     

Szociálisan nem rászorulók esetében személyi segítést nem biztosít a szolgálat.