Get Adobe Flash player

Jelenlegi hely

Címlap

Bentlakásos ellátás

KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
IDŐS, ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁPOLÁST, GONDOZÁST NYÚTJÓ BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYE

Tiszavasvári, Magyarország Észak-keleti régiójához tartozik. Három kis táj, a Nyírség, a Hajdúság, és a Hortobágy találkozásánál, a Tisza bal parti árterén helyezkedik el. A mai Tiszavasvári két település, Bűd és Szentmihály összeolvadásával jött létre. Intézményünk, a Bűdi városrészen található Dogály-Kornis kúriában lett kialakítva. A kúriát a Dogály testvérek építették a XIX. században, majd Kornis Ferenc bővítette kastéllyá, amely a klasszicizáló épülete és kovácsolt vaskapuja miatt, ma is jelentős értéket képvisel.

 

Intézményünk 1951-től működik szociális otthonként, jelenleg a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ nevet viseli ( 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. )

Fenntartója : Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. )

Intézményünk célja elsősorban olyan idős, illetve felnőtt fogyatékos személyek ellátását biztosítani, akik koruk, egészségi állapotuk, és/vagy szociális helyzetük miatt személyes gondoskodást nyújtó, bentlakásos ápolást, gondozást igényelnek.

Ellátási terület :
 idős, fogyatékos személyek ellátására vonatkozóan az egész ország területére kiterjed

Az ellátás a telephelyen működik ( 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. ) :
135 fő idős, 69 fő fogyatékos személy ellátását biztosítja intézményünk
Az időskorúak részlegén elsősorban azoknak az időskorúaknak és azon, betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem tudó 18. életévét betöltött személynek az ápolását, gondozását, teljes ellátását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az ellátás keretén belül gondoskodunk a kornak, egészségi állapotnak megfelelő fizikai, egészségügyi ellátásról, mentális gondozásról, azaz teljes körű ellátást biztosítunk.

A fogyatékos emberek részlegén azon felnőtt korú (látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos) személyek ellátását végezzük, akik nem igényelnek gyógyintézeti kezelést, valamint rehabilitációs intézményi ellátásban nem részesülnek. Az intézményi ellátása során lehetőséget biztosítunk a fogyatékos ember állapotának megfelelő önállóságra, döntési lehetőségre, továbbá a szinte tartó, képességfejlesztő, sport és szabadidős tevékenységek végzésére is.

Az intézményi ellátás igénybevétele
Ha az életkoruk és egészségi állapotuk miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak megfelelő szakosított ellátási formát biztosítunk.
A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ( Idős és Fogyatékos Személyek ellátása esetén ) szolgáltatásainak igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy (szociális ügyintéző ) felé, formanyomtatvány kitöltésével nyújthatja be.
A kérelem elérhető az intézmény honlapján: www.humantiszavasvari.hu weboldalon is.
Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról. Előgondozás keretében az intézményvezető, vagy az által megbízott személy ( szociális ügyintéző és az osztályvezető főnővér ) a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról, elvégzi a törvény által előírt gondozási szükséglet vizsgálatát, melynek eredményéről írásban tájékoztatást küld az ellátást igénybevevő részére. Az előgondozás szakasza során az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy átadja a megállapodás tervezetét, és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról, melyből 1 példányt átad részére. Az intézmény házirendje elérhető az intézmény honlapján: www.humantiszavasvari.hu weboldalon is.
Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik az ide vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint ( Az előgondozás elvégzését követően, az intézményi elhelyezést megelőzően az intézményvezető vagy a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről. )
Az intézmény új lakóját a főnővér és a szociális-mentálhigiénés munkatárs fogadja, akik gondoskodnak a lakó elhelyezéséről, bemutatásáról, egyben segítséget nyújtanak az otthon és a házirend megismeréséhez. Az intézményi jogviszonyt az intézményvezető és az ellátott külön írásos megállapodásban hozza létre.

Az intézményi jogviszony, a szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő, vagy törvényes képviselője között, a szolgáltatásra vonatkozóan a megállapodás megkötésével jön létre.
A szolgáltatásokért személyi térítési díjat kell fizetni, mindenkor a fenntartó határozatának, illetve hatályos jogszabályoknak ( 29/1993. (II.17. ) Korm. rendelet ) megfelelő módon és mértékben, amelyet az intézmény vezetője állapít meg.

- Idősotthoni ellátásban 4 525.- Ft / nap
- Fogyatékos ellátásban 4 525.- Ft / nap

A szolgáltatás melyet intézményünk nyújt teljes körű a következők szerint:
-Fizikai ellátás keretében:
Lakhatási szolgáltatás nyújtása, folyamatos fűtés és melegvíz-szolgáltatás, napi ötszöri étkezés ( szükséglet szerinti diétás étkeztetés), ruházat tisztítása, személyi és környezeti higiéné biztosítása, szolgáltatást igénybe vevők személyes tulajdonának védelme, érték és vagyontárgyainak megőrzése,

-Egészségügyi ellátás keretében:
Biztosítja az ellátottak folyamatos egészségügyi ellátását. Ide tartozik a rendszeres orvosi, szakorvosi ellátás, kórházi ellátás, gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszköz ellátás a 1/2000. ( 1.7.) SzCsM rendelet 52.§ (6) és (8) bekezdése alapján, szűrővizsgálatok biztosítása, mozgásszervi rehabilitáció gyógytornász – fizioterapeuta és gyógymasszőr biztosításával. Szakorvosi ellátást, szakorvosi rendelőbe szállítással biztosítja az intézmény. A háziorvosi vizitek teljes körű vizsgálatot biztosítanak a lakók részére, egyedi igényeket a háziorvosi rendelőben is lehet érvényesíteni.

-Mentálhigiénés ellátás:
Biztosítja az egyéni fejlesztési tervekre alapozott egyéni bánásmódot.
Családi kapcsolatok fenntartásának feltételeit, hitélet gyakorlásának feltételeit, intézményen belüli társas kapcsolatok működését, szervezi a szabadidő hasznos és kulturált eltöltését, továbbá szellemi és szórakoztató programokat, konfliktus helyzetek megelőzése érdekében az egyéni és csoportos megbeszéléseket.

-Végtisztesség megadása:
Haldokló esetében fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy méltósággal tudjon eltávozni, odafigyelünk lelki, testi szükségleteire, gondoskodunk hozzátartozókkal való kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra, vallási igényeire.

Az intézménybe behozandó, illetve behozható személyes használati tárgyak köre:
 személyes iratok ( személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, születési anyakönyvi
kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, közgyógyigazolvány… stb.) orvosi dokumentációk,
javaslatok, szakvélemények
- Negatív tüdőszűrő és széklettenyésztés eredménye – kitöltött „NYILATKOZAT EGÉSZSÉI ÁLLAPOTRÓL” című nyomtatvánnyal együtt.
- „NYILAKOZAT HÁZIORVOS VÁLTÁSRÓL” nyomtatvány kitöltve
 évszaknak megfelelő legalább 2 váltás felsőruházat, 3 váltás fehérnemű és hálóruha, köntös, cipő, papucs, melyeket kérjük egyedi azonosítóval ellátni
 továbbá nem kötelező jelleggel, de amennyiben lehetőségük van rá, három váltás ágyneműhuzatot is hozzanak magukkal (egyedi jelzéssel ellátva)
 törölköző 3 váltás
 tisztálkodáshoz szükséges anyagok és eszközök ( szappan, vagy tusfürdő, sampon, hintőpor, fésű, borotválkozási felszerelés, …stb. )
 apróbb használati tárgyak
 lakószoba díszítésére személyes emléktárgyak ( fényképek, dísztárgyak…stb. )
 hűtőgép, televízió, rádió, kerékpár
 egyedi mérlegelés és megbeszélés alapján más használati tárgyak behozatalára is sor kerülhet (pl. vezetékes telefon telepítése korábbi saját hívószámmal, szekrény, ágy)

Továbbá azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, az esetlegesen bekövetkező halálesetre felkészülvén, a méltóságteljes végtisztesség megadását szolgálva, beköltözéskor hozzák magukkal a külön összekészített, becsomagolt halotti ruházatot ( -nőknél ruha, vagy szoknya, blúz, harisnya, kendő alsóruházat, zsebkendő…- férfiaknál nadrág, ing, öltöny, alsóruházat, kalap, zsebkendő…)

A behozott tárgyaknak használatra alkalmasaknak, a műszaki cikkeknek megfelelő műszaki állapotúaknak kell lenni. A műszaki tárgyakat, érkezéskor, majd ezt követően fél-évenként az intézmény - feladattal megbízott - dolgozója felülvizsgálja, meghibásodás esetén a javításról a lakónak kell gondoskodni.

Élő állat (házi-, illetve haszon-, vagy hobbi állat) behozatalára az intézményen belül nincs lehetőség. Közegészségügyi szempontból az élő állatok etetése, gondozása intézményen belül tilos!
Minden egyébre a házirend részletesen kitér, melyek tartalmáról az előgondozás alkalmával tájékoztatást kapnak a kérelmezők, illetve az intézmény területén a faliújságokon kifüggesztve megtalálhatóak.

Fontosnak tartjuk, hogy az intézményünk családias környezetet és légkört sugározzon. A személy méltóságának tiszteletén alapuló szeretetteljes fizikai, pszichikai, érzelmi, szociális és spirituális gondoskodást biztosítunk a ránk bízottak számára, az állapotukban elérhető legjobb életminőség érdekében. Segítjük őket, hogy életüknek értelmet találjanak, megőrizhessék életterüket, ápolhassák emberi kapcsolataikat.